เงื่อนไขการใช้บริการ Tab2Pay

เงื่อนไขการใช้บริการ Tab2pay (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงสําหรับการใช้บริการ Tab2pay ซึ่ง เป็นการให้บริการระบบบริหารจัดการร้านค้า (POS Application) และระบบสมาชิกสะสมแต้ม(CRM) ผ่านเว็บไซต์ tab2pay.com และ แอพพลิเคชั่น Tab2pay (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้สมัครใช้บริการ Tab2pay (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้ บริการซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ได้โดยทันที

1. ข้อกําหนดทั่วไป
1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ นี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการ ใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิดําเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการอาจจําเป็นต้องอัพเดตแอพพลิเคชั่น หรือ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ โดยให้ถือว่าบริการที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น และการที่ผู้ใช้ บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการอัพเดตแอพพลิเคชั่น หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอด เวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ
2.1 ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tab2pay.com โดยผู้ใช้บริการจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail)-รหัสผ่าน(Password) และกําหนดรหัสผ่าน(Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อ ใช้ในการทํารายการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลัง ตามข้อ กําหนดและเงื่อนไขของบริษัท

2.2 เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้แก่บริษัทตามข้อ 3. ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทตกลงให้ สิทธิผู้ใช้บริการในการใช้บริการเป็นรายเดือน ตามที่ผู้ใช้บริการได้ชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้แก่บริษัท ซึ่งมิใช่การให้สิทธิผู้ใช้บริการ แต่เพียงรายเดียว และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น และบริษัทอาจเพิกถอนการให้สิทธิดังกล่าวได้ไม่ว่าใน เวลาใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการให้สิทธิในการใช้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ได้มีการชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการกระทําการใดๆโดย ใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยผู้ใช้บริการเองทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้รหัสผ่านดังกล่าว

2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

2.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่บริษัทกําหนด บริษัทจะระงับการใช้ บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจํานงให้บริษัทดําเนินการตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนด เพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

2.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันที ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อน การแจ้งให้บริษัททราบ

2.7 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในข้อ 3. ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.8 ในการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการนําบริการของบริษัทไปประยุกต์ใช้งานใดๆ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสีย หายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

2.9 ในการให้บริการระบบบริหารจัดการร้านค้า (POS Application) ผู้ใช้บริการสามารถรับชําระเงินจากลูกค้าของผู้ใช้บริการด้วยเงินสด , บัตรเครดิตผ่าน อุปกรณ์ mPOS ,Gift voucher และแต้มสะสมคะแนนเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับชําระเงินผ่านบริการ m-POS (ชําระผ่านบัตรเครดิต) ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย ตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ m-POS (ชําระผ่านบัตรเครดิต) และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นการ การใช้บริการ m-POS (ชําระผ่านบัตรเครดิต) ของผู้ใช้บริการ

2.10 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ tab2pay.com และแอพพลิเคชั่น tab2pay เท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็น ในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆซึ่งผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการ หรือคู่สัญญาของผู้ใช้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีข้อ พิพาทใดๆเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการให้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

2.11 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้ง ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆจากบริษัท

2.12 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์ เคลื่อนที่, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Tablet, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการนี้

2.13 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการของบริษัทตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการระบบบริหารจัดการร้านค้า (POS Application) และระบบสมาชิกสะสมแต้ม(CRM) ผ่านเว็บไซต์ tab2pay.com และแอพพลิเคชั่น Tab2pay ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้ภายใต้ข้อกําหนดของเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้ บริการไม่มีสิทธิคัดลอก ทําซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทําโดยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

2.14 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทเป็นผู้ประกอบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้อง รายงานธุรกรรมอันเป็นที่สงสัยต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนโดย ทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานตามที่กําหนดนั้น หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวหรือดําเนินการอื่นใดจนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียนและแสดงหลักฐาน ตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงานปปง. กําหนด

3.ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชําระค่าบริการให้แก่บริษัทเป็นรายเดือน ในอัตรา 990.- บาท (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ต่อเดือน (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)โดยผู้ใช้บริการจะต้องทํารายการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านทางเว็บไซต์ tab2pay.com ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ถือเป็นช่วงทดลองการใช้งานฟรี (Free Trial) ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการ จะต้องชําระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ข้างต้น จึงจะสามารถใช้บริการได้

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการไม่ว่าในเวลาใด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ tab2pay.com หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

4. การยกเลิกการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการได้ โดยยกเลิกผ่านทางเว็บไซต์ tab2pay.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วระยะเวลาการชําระค่า บริการตามข้อ 3. ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกคืนเงินค่าบริการที่ชําระมาให้แก่บริษัทไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

5. คํารับรองของผู้ใช้บริการ
5.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่ามีอายุครบตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ฉบับนี้ และผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ บริการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทํา หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ

5.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้ในการทําธุรกรรมใดๆที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการ ทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงธุรกรรมใดๆซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทาง ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ ต้องรับผิดใดๆจากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการ ได้ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ

5.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.14 ของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หาก บริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูล เอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ ในการสมัครใช้ บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

5.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศ กฎ ระเบียบของธนาคารแห่ง ประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

6. ข้อตกลงอื่นๆ
6.1 ในกรณีที่ข้อใดของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้ออื่นที่เหลือยังคงมีผล และสามารถใช้ บังคับได้ตามที่กําหนดไว้

6.2 หัวข้อในสัญญา/ใบคําขอให้บริการฉบับนี้มีไว้เพื่ออ้างถึงเท่านั้น และไม่มีผลกระทบถึงความหมายหรือส่งผลต่อการตีความแต่อย่างใด

6.3 การเพิกเฉยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ถือว่าฝ่ายนั้นสละสิทธิหรือยกเว้นข้อตกลงนั้น หรือไม่ ถือว่าฝ่ายนั้นสละสิทธิของตนเองในการบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวในภายหลัง ตลอดจนไม่ถือเป็นการตกลงสละสิทธิหรือยกเว้นในการผิดข้อ ตกลงนั้น หรือข้อตกลงอื่นๆ ต่อไปภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

6.4 เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย