นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ท่านสามารถ ใช้บริการ Tab2Pay ได้อย่างมั่นใจ

การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ Tab2Pay หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมทางการเงิน, เพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษ, เพื่อใช้การทําธุรกรรม ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Tab2Pay ของท่าน รวมถึงใช้ในการติดต่อกับท่านในกรณีที่จําเป็น และในบางกรณีที่บริษัทไม่สามารถทําการตรวจสอบตัวตนของท่านจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท บริษัท อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์(Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆอันเป็นผลมาจากการดังกล่าว

อนึ่ง การใช้บริการ Tab2Pay ของท่านถือเป็นการยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด และการที่ท่านใช้บริการ Tab2Pay อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ ทันที

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นการให้ ข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด หรือเมื่อมีหมายเรียกของศาล หรือมีคําสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง